ÇALGI EĞİTİMİNİN İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÖNEMİ

1 - Müzik öncelikle insan için doğal bir eğlence kaynağıdır. Müzik ve
hareket etkinlikleri insan gelişimini tüm yönleriyle etkiler.
2 - Erken yaşlarda müzikle tanışan bireylerin müzikle beyin gelişimi
ve IQ seviyelerinin olumlu yönde etkilendiği bilimsel araştırmalarla
kanıtlanmıştır.
3 - Ritim ve tempo müziğin temel yapı taşlarıdır. Bu temel müzikal
uyaranları algılamada ve tepkide bulunmada çocukların şaşırtıcı bir
şekilde yetişkinlere benzer becerilere sahip olduğu bilinmektedir. Her
birey doğuştan itibaren müziksel yeteneklerle donanımlıdır ve müzik
onun diğer müzik dışı yeteneklerini de geliştirmesi için bir araçtır.
 4 - Şarkı söyleme, ritimle hareket etme, dinleme ve çalgı çalma
bireyin müzikal oluşumları öğrenmesini sağlar. Bu etkinlikler, kişinin
bedensel koordinasyon, zamanlama, hafıza, konsantrasyon ve dinleme
becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Araştırmacılar müziğin
bireyin sosyal ve duygusal olgunlaşmasında, otokontrol, iş paylaşımı
ve kendinin ifade becerilerinde etkileri olduğunu belirtmektedir.
 5 - İnsanın günlük yaşamında, yaşadığı çevrede müzik her an onunla
beraberdir. Kısaca insan hayatına kattığı zenginlikle müziğin insan
yaşamında temel ve vazgeçilmez bir yeri olduğu gerçektir

 Müzik sanat dallarından biri olmakla birlikte, bireyin kendini ve
becerilerini geliştirmesi için bir araçtır. Müzikle ilgilenen kişi,
diğer akademik, kültürel ve  sosyal alanlarda daha başarılı olmakta,
kendine olan güveni artmaktadır. . Lehr (1998), müzik eğitimi
sürecinde öğrencilerin diğer konu ve derslerdeki başarısına dikkat
çekmektedir. Lehr'e göre müzik öğrenimi sırasında müzik, öğrenciye
diğer konularda başarılı olma konusunda yardım etmekle kalmaz, ayrıca
öğrencinin gelişimini de başka hiçbir konu alanının yapamayacağı kadar
destekler.  Müziğin bireyin varlığında ciddi bir rolü ve insan
duyguları üzerinde güçlü bir etkisi vardır
 Müzik dışındaki becerilerin gelişiminde müziğin etkilerine ilişkin
yapılan araştırmalar müziğin birey üzerindeki etkilerini kanıtlar
niteliktedir.
Bireysel olarak müzik, duygu ve ifadelerin çıkış noktası, insanın
duygularını etkileyebilen, aynı zamanda iyileştirme gücü de bulunan
bir terapi aracıdır. Müzik, bireysel ya da toplu olarak müzik ile
uğraşan bireye entelektüel gelişim, ustalık ve duygusal tatmin sağlar
Müzik pek çok şekilde deneyimlenebilir. Dinleme, çalma yada söyleme
gibi bireysel etkinliklerin yanı sıra müzik, toplumda kelimelerin
ötesine varan bir iletişim ve paylaşım aracıdır. Müzik, azınlıkların,
küçük grupların ve etnik kültürlerin kendilerini ifade etme aracı
olarak kullanılır. Her kültürdeki insanların kendi kimliklerini
yaşatmak için kullandıkları araçlardan biri müziktir. İnsan
biyolojisine çok yakın olan davranışlar tüm dünyada, farklı
kültürlerde meydana gelen evrensel davranışlar olarak kabul
edilmektedir. Müzik tam olarak bu ölçütü karşılamaktadır.
    *  İnsan beyni müziğe tepkide bulunma ve katılma yeteneğine
sahiptir.
    * Beynin müziksel işlevleri doğumla birlikte başlar ve yaşam boyu
devam eder.
    * Erken yaşta başlayan ve devam eden müzik eğitimi beynin müziksel
işlevlerinin düzenlenmesine katkıda bulunur.
    * Beynin müziksel işlevleri beyinde geniş bir alana yayılmış
kapsamlı bir sinir sisteminden oluşmakla beraber özelleşmiş bölgelere
de sahiptir:
Müzik eğitimi sayesinde çocukların; Kendilerini ifade etme ve
yaratıcılıkları, hareket ve ritmik yetenekleri, estetik duyguları,
kültürel birikimleri, dil becerileri, bilişsel ve analitik düşünme
becerileri ve sosyal becerileri gelişir
   Müzik eğitiminin boyutları, ses eğitimi, müziksel işitme eğitimi,
müzik beğenisi eğitimi, yaratıcılık eğitimi ve çalgı çalma eğitimi
olarak ele alınmaktadır .
Çalgı eğitimi de , müzik eğitiminin boyutlarından biridir. Bir çalgıyı
öğrenme süreci içerisinde öğrencinin yine,kendilerini ifade etme ve
yaratıcılıkları,hareket ve ritmik yetenekleri,, estetik duyguları,
kültürel birikimleri, dil becerileri, bilişsel ve analitik düşünme
becerileri ve sosyal becerileri gelişir.Bu nedenle çalgı eğitiminde
öğrencilerin,kendi özelliklerini bu yönlerde geliştirmeleri oldukça
önemlidir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !